แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

 


ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


20-21 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาอาสาสมัครแกนนำเยาวชนการบริหารการจัดการชมรม TO BE NUMBER ONE (CAMP FOR LEADER) ณ โรงแรมปั้นหยารีสอร์ท


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นายวัชรากร  มณีไพร

รองผู้อำนวยการ

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook