แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

 


ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


19 สิงหาคม 2563 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดจับ ดำเนินการตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ให้ความรู้และป้องกันยาเสพติด การพนัน และวินัยจราจร ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

 

นายวัชรากร  มณีไพร

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook