แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT:OIT) ประจำปีงบประมาณ

 


ร้องทุกข์/ร้องเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา
รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

 

 

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
kudchabphachasan School
44 ม.1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

โทร 042-293311  

โทรสาร 042-293311

Webmaster

นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ

โทรศัพท์มือถือ 088-5601147
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

E-mail: t.hunk916@gmail.com 

website: http://www.udkp.ac.th/

facebook :  facebook

ช่องทางติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็นผู้ใช้บริการ


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

 

นายวัชรากร  มณีไพร

รองผู้อำนวยการ

นางเยาวณี ศรีปัจฉิม

รองผู้อำนวยการ


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook