นิเทศออนไลน์


ร้องเรียน/ร้องทุกข์


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ oit 2566


การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเยาวณี  ศรีปัจฉิม

นางสาวธัญญรัตน์  ขมิ้นเขียว

นายอภิชาติ  ศรีปาน

 


Facebookโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


รอบรู้เรื่องอาเซียน